GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
http://www.kitnarf.cz

CentroidalTransformation

Výsledkem transformace jsou těžiště zdrojových bodů ležících v intervalech ekvidistantně rozdělené souřadnicové osy X. Rozdělení souřadnicové osy X je dáno počáteční souřadnicí X origin a délkou intervalu distance.

 

Postup

  1. Nalezení počáteční souřadnice X origin, pokud je zvolena metoda setMinXOrigin.
  2. Kontrola parametru distance.
  3. Nastavení ekvidistantní mřížky Xm[i]=origin+i*distance, i=0,1,2,...
  4. Cyklus i=0,1,2,...
    1. Nalezení zdrojových bodů ležících v intervalu (Xm[i],Xm[i+1]).
    2. Výpočet těžiště nalezených zdrojových bodů.
    3. Vytvoření výstupního bodu v místě těžiště.

 

Příklad

Na obr. 1 je vidět výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru centroidal.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku CentroidalTransformation

 

Parametry

distance
Význam:Šířka oka ekvidistantní mřížky, kterou je rozdělena osa X.
Viz také:setDistance

origin
Význam:Počáteční souřadnice X ekvidistantní mřížky, kterou je rozdělena osa X.
Viz také:setOrigin

 

Diskuse

Tato transformace je vhodná pouze pro posloupnosti bodů, které mají charakter funčkní závislosti (pro danou souřadnici X existuje právě jeden bod).

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

 

Literatura

Wikipedia, the free encyclopedia: Centroid, http://en.wikipedia.org

Wikipedia, the free encyclopedia: Function, http://en.wikipedia.org