GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
http://www.kitnarf.cz

DerivativeLimitCrossDeletion

Transformace smaže zdrojové body, v nichž derivace překročí zadanou hodnotu derivativeLimit. Derivace je stanovena aproximací polynomem.

 

Postup

  1. Kontrola parametru distance.
  2. Cyklus i=0,1,2,...,n-1, kde n je počet zdrojových bodů.
    1. Nalezení zdrojových bodů ležících v intervalu o velikosti dvojnásobku distance se středem v bodu (X[i],Y[i]).
    2. Výpočet aproximace Yaprox(X) nalezených bodů polynomem stupně degree metodou nejmenších čtverců.
    3. Výpočet derivace aproximace dYaprox(X).
    4. Kopie bodu Y(X) jehož derivace dYaprox(X) je menší nebo rovna parametru derivativeLimit (bod překračující limit se nekopíruje).

 

Příklad

Na obr. 1 je vidět zdroj a na obr. 2 výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru derivativelimitcross.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku DerivativeLimitCrossDeletion

 

Parametry

degree
Význam:Stupeň aproximačního polynomu.
Viz také:setDegree

derivativeLimit
Význam:Limitní hodnota derivace.
Viz také:setDerivativeLimit

distance
Význam:Poloměr okolí daného bodu pro výběr aproximovaných bodů.
Viz také:setDistance

ignoreMissingPoints
Význam:Zamezí předčasnému ukončení aplikace GTDiPS při vzniku výjimky MissingPointException. Objeví se pouze varování.
Viz také:ignoreMissingPoints

ignoreUnsolvable
Význam:Zamezí předčasnému ukončení aplikace GTDiPS při vzniku výjimky UnsolvableException. Objeví se pouze varování.
Viz také:ignoreUnsolvable

 

Diskuse

Tato transformace byla vytvořena pro korekci naměřených zatěžovacích diagramů, při jejichž měření došlo ke ztrátě stability zatěžování, viz např. Frantík & Keršner 2006.

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

 

Literatura

Wikipedia, the free encyclopedia: Derivative, http://en.wikipedia.org

Frantík, P., Keršner, Z. (2006) Vyhodnocení lomového experimentu s katastrofickou ztrátou stability, Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, CD sborník přednášek, Štrbské Pleso, Slovenská republika, listopad 2006, 6 stran