GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
http://www.kitnarf.cz

FlowlineTransformation

Transformace odstraňuje úseky zdrojových bodů, které se neodchylují od srovnávací úsečky více, než je vzdálenost distance v subjektivní souřadnicové rovině Xy. Srovnávací úsečka se hledá pomocí aproximace zdrojových bodů metodou nejmenších čtverců. Přímkový úsek je nahrazen počátkem a koncem vypočtené úsečky.

Tato transformace byla inspirována postupem, který publikovali Eliáš a Vořechovský (2006)

 

Postup

 1. Kontrola parametru distance.
 2. Převod zdrojových bodů do subjektivní souřadnicové roviny Xy.
 3. Cyklus i=0,1,2,...,n-2, kde n je počet zdrojových bodů.
  1. Cyklus j=i+2,i+3,i+4,...,n-1
   1. Aproximace Yaprox(X) zdrojových bodů {(X[i],y[i]),...,(X[j],y[j])} přímkou metodou nejmenších čtverců.
   2. Nalezení maximální vzdálenosti bodu (X[k],y[k]); k=i,i+1,...,j od přímky.
   3. Rozhodovací blok: jestliže je maximální vzdálenost menší než distance pak pokračovat v cyklu j, jinak ukončit cyklus j a vytvořit dva nové body (X[i],Yaprox(X[i])) a (X[j-1],Yaprox(X[j-1])).

 

Příklad

Na obr. 1 a obr. 2 je vidět výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru flowline.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku FlowlineTransformation -- bodové znázornění

Obr. 2: Porovnání zdroje a výsledku FlowlineTransformation -- spojnicové znázornění

 

Parametry

distance
Význam:Maximální akceptovatelná vzdálenost zdrojového bodu od srovnávací úsečky v subjektivní souřadnicové rovině Xy
Viz také:setDistance

ratioY
Význam:Koeficient osy Y pro přepočet na stejné jednotky, jako má osa X, viz subjektivní souřadnicová rovina Xy.
Viz také:setRatioY

 

Diskuse

Hodí se zejména pro úsporné grafické znázornění polygonálním grafem.

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

 

Literatura

Eliáš, J., Vořechovský, M, (2006): Software SMARTEDT: SMoothing by Averaging and Reduction of Testing DaTa, sborník konference Modelování v mechanice 2006, VŠB-TU Ostrava, Česká republika

Wikipedia, the free encyclopedia: Least squares, http://en.wikipedia.org